گيلگمش تورك قهرمان و حماسه آ فرين جهاني

یازار : آزادتورك

گيلگمش يكي از مشهو ر تر ين منظو مه ها ي حما سي ا ست كه حد و د چهار هز ارسال از خلق آن مي گذرد. اين ا ثركه دربار ه گيلگمش پنجمين پادشاه سلسله اوراك است، درسال دوهزار پيش ازميلادبر روي دوازده لوح گلي و به خط ميخي نوشته شده است. بعضي از اين لو حها بر اثر مرور زمان شكسته شده و از بين رفته اند، تنها يكي از آنها باقي مانده است كه اكنون در موزه بر يتانيا نگهداري مي شود. گيلگمش محبوبترين قهرمان سراسر بين النهرين بود. بدون شك اين اثر شاهكار ادبيات آثوري- بابلي و يكي از زيباترين منظو مه هاي حماسي جهان است. مهمترين و يژگي منظومه گيلگمش كهنسال بودن آن است. اين اثر تلقيني از اسطوره، حماسه و تاريخ است و از آغاز پيدايش خود، فرهنگها وزيانهاي گو ناگو ني را تحت تأثير قرار داده است. قدرت زيبايي شگرف اثر اد بي، نگارنده را برأن داشت تا آن را براي نوجو اننان كتابخو ان كشور مان بازنويسي كند. گيلگمش داستان پادشاهي پهاو ان مستبد، پرقدرت و توانااست به جاي رسيدگي به وضع مردم خود، در پي آناني است. اودر كوران مبارزه با پهاو اني همتاي حود، به مردم روي مي آورد و در كشاكش زندگي، مرگ ( و قدرت مرگ) را مي شناسد. گيلگمش براي ياقتن جاودانگي و بي مرگي رهسپار سفري پرخطر مي شو د. ازكوههاي ترسناك مي گذرد، جنگلهاي سرزمين تاريكي را پشت سر مي گذارد، از درياي مرگ عبور مي كند و حتي به دنياي مردگان در زير زمين راه مي يابد تايكي از اجداد خود راكه به گمانش رازبي مرگي را يافته است بيابد. در نهايت، اين پهلو ان تواتمند، جد خود رامي يابد اما….. در اين ائر عشق، تربيت ، طبيت و راز هاي زندگي و مرگ موج مي زند، وهر چه هست، آن قدر مهم است كه حيفم آمد نوجو انان وطنم آن را نخو انند. ودر صورت امكان داستان حماسي قهرمان مردرا در آينده بملا خظ خواننده گان خواهم گذاشت. عبدالله تاشقين