آيا پانترك وجود دارد؟ - كاكا

یازار : آزادتورك

مقاله را با اين سوال شروع كردم ولي نمي خواهم به اين سوال جوابي بدهم چرا كه با يك جستجوساده و  ريشه يابي كلمات معني پانترك كه همان علاقه به زبان تركي است را متوجه خواهيد شد .در اصل اين سوال را براي افشاء نحوه سو استفاده  نژادپرستان و سلطنت طلبان ، نژادپرستان و پهلوي چي ها   پرسيدم . وقتي در ايران كلمه پانترك به ميان مي آيد  بدون تامل بايد  متكلم  آن را بشناسيم . اكثر آريايي پرستان،  6000 هزار سال قبل پرستان  از به كاربردن اين كلمه استفاده بينهايت برده اند . اين كلمه نه تنها بر عليه فعالان هويت طلب  و غيور ترك استفاده شده بلكه   در درجات بي شرمانه در جهت افترا ، تهمت  و حتي  در مناقشات و منازعات انتخاباتي نيز استفاده شده .در پايين چند مثال واقعي آوردم:

·         به طور مثال طرفداران  اصول گرا ها بعد از انتخابات رياست جمهور در عليه  كروبي و موسوي  كه   سخن از اجراي  قوانين مربوط به زبان مادري بيش از 70 درصد مردم را به ميان آوردند  آنها را به حمايت از پانترك ها و تجزيه طلبان متهم كردند.

·         انتشارات معلوم الحال كه به چاپ كتابها با تعداد صفحات بيش از 2000 هزار صفحه براي نمايش علمي بودن  تحريفات خود  مشغول هستند و در تمامي اين كتابها اهداف آريايي  و پهلوي و در كنار آن نيز گوشه چشمي به سلظنت طلبي نيز دارند براي اداي دين خود  امسال در نمايشگاه كتاب يكي از اين آثار بي ارزش خود را به  حول موضوع پانتركيسيم اختصاص داده بود و البته براي استفاده از حماقت مسولين  خوانندگان ساده لوح خود  سعي در مرتبط كردن پانتركيسيم با صيهونيسم نيز داشت .

·         بسيار از فعالان هويت طلب ،دانشگاهيان ، فرهنگيان ،شاعران و نويسندگان،  حتي فعالان حقوق بشر  در مناطق ترك نشين در دادگاه هاي  فاسد حكومت با اتهام پانترك بودن روبه رو بوده اند.

·         بسياري از كساني كه به خشكاندن درياچه اورميه معترض بودند توسط رسانه هاي فارس پانترك معرفي شدند و همانطور كه اشاره كردم  در دادگاه دستگيرشگان نيز اين اتهام با مخلوطي از اتهام برهم زدن امنيت عمومي نگين تهمت و افتراهاي گدن آويز  رسانه هاي فارس بود.

·         شايد خنده دارترينش  همين اتهام براي طرفدار تيم تركتورسازي است .عمق ماجرا را لطفا بفهميد.

نكته جالب اينجاست كه اين اتهام تنها به فعالان ترك اختصاص دارد. مثلا  تمامي كردها از فعالان حقوق بشري تا اسلحه بدستان  كوهي ، و يا حتي كردهاي كردستان عراق و تركيه نيز  از اين اتهام مبراء هستند. و اگر نيز كسي توسط گلوله اين افراد كشته شود  باز دليلي براي تهمت زدن به اين افراد نيست و كردها باز  معصومان ابدي از اين اتهام هستند . ميتوان در بالاترين مشاهده كرد كه چگونه اعدام هاي اعضاي پژاك و پ كاكا  چگونه باعث رنج كاربران انساندوست متمدن 6000 هزار ساله كتبيه اي حقوق بشري كورش كبير  بالاترين مي شود .

البته نبايد اين معصوم بودن ابدي  كردها در اين ديد كه بر اساس تئوري و ايده لوژي پهلوي و سلطنت طلبان و نژادپرستان  كردها بخشي از ملت ""هندواروپايي " آريايي محسوب مي شوند و بر اساس همين نظريه رژيم پهلوي نيز حمايتهاي بي دريغ خود  را نثار همين  كردها كرد !!!!! نبايد ديد.نبايد ديد. تاكيد مي كنم   نبايد  ديد!!!

اين فعالان ترك هستند كه بايد  پانترك باشند و ديگر فعالان نبايد به اتهام تجزيه طلبي روبه رو شوند و حتي   اگر كسي از همين نژادپرستان ، پهلوي ها، سلطنت طلبان ، نژادپرستان دستگير شد بايد   او را مخالف پانترك نشان داد و به هر راه ممكن و غير ممكن اورا يك  ايراني آريايي جلوه داد تا بلكه اگر از مجازات او نيز كم نشد بعد از او  اسم او مانند اسطوره  و قهرمان  جنگ خيالي فردوسي ها باشد .البته كار به آنجا نخواهد كشيد و قاضي محترم چه موش حقوق دان بشريت و چه خوك فقه و قضا البته كه فرد مورد نظر را  تبرئه خواهد كرد چرا كه مخالفان او را پانتركان   تشكيل مي دهند .

مي خواهم دوباره همان سوال را بپرسم و شما جواب را بگوييد :

آيا پانترك وجود دارد؟