مباحثات فيس بوكي من و جناب تكين ماهارلي پيرامون استقلال طلبي و فدراليسم - علي زنگانلي

یازار : آزادتورك

(استاتوس بنده):  زيربناي دولت جعلي ايران بر پايه استبداد و تمركزگرايي فاشيستي پايه گذاري شده است. اين سيستم قابليت اصلاح نداشته و جز با فروپاشي و استقلال واحدهاي اتنيكي آن، حرف از آزادي بي معنا خواهد بود. اصرار بر فدراليسم و گدايي حقوق ملي از مركزنشينان در جامعه سرتاسر استبدادي ايران، مضحك، غيرعقلاني و نشان از عدم بلوغ سياسي است.

 

تكين ماهارلي: "اصرار بر فدراليسم و گدايي حقوق ملي از مركزنشينان در جامعه سرتاسر استبدادي ايران، مضحك، غيرعقلاني و نشان از عدم بلوغ سياسي است" اين جمله و يا باور سياسي با استناد به كدامين تئوري و يا تجربه سياسي - تاريخي بيان شده است؟ فدراليسم به معناي گدايي حقوق ملي از مركزنشينان نيست!

 

علي زنگانلي: جناب ماهارلي- حقايق درون جامعه ايران و عدم تحمل حتي هويت ما از سوي حزب اللهي ها و سبزاللهي هاي فارس و استبداد شخصيتي حاكم بر جريانات مركزگرا كه حتي تاثيراتش را در جريانات مركزگريز نيز شاهديم، تحقق فدراليسم در سرزميني به نام ايران را غيرممكن مي سازد. برقراري فدراليسم نيازمند فرهنگ گفتگو، تعامل و تحمل پذيري طرفين دارد كه آن نيز در جوامع دموكراتيك و متساهل يافت مي شود. اصرار معدودي از فعالين تورك در ايران بر مقوله فدراليسم شبهه گدايي را در اذهان به دنبال دارد. در فضاي كنوني حركت ملي آذربايجان جنوبي و در ميان فعالين، سخن گفتن از فدراليسم، خنده آور است...

 

تكين ماهارلي: علي بيگ، فرار از حقيقت تقسيم مساوي قدرت در ايران بين ملل با توجه به وضعيت ملل از جهات مختلف و سخن گفتن از موهوماتي چون استقلال و تشكيل دولتهاي مستقل مختلف بدون چشم اندازي در خور جامعه مان و ديگر جوامع بسيار مضحك تر بنظر مي رسد!

 

علي زنگانلي: جناب ماهارلي- به قضيه فرار خيلي خوب اشاره كرده ايد، آري من از فدراليسم فرار مي كنم. فدراليسم زمانبر است، مشكل است، آدمش را مي خواهد، بايد با آنها به توافق برسي، همزمان بايد هم ملتت را بيدار كني و هم ديگر ملت ها را قانع سازي. اما به نظر من بحث، گفتگو و چانه زني با جامعه و نخبگان فارس هيچ سودي نخواهد داشت. در ضمن با توجه به سوابق شما و اينكه راديكالترين و پرتلاش ترين فعالين حركت، شما و نزديكان دكتر چهرگاني مي باشيد، اصرار شما بر فدراليسم تعجب برانگيز است. فدراليسم هميشه مد نظر چپ گرايان انترناسيوناليست شوروي گراي صرفا آذربايجانچي است. متاسفانه طيف گاموح بيشترين ضربه را از گفتمان هاي بعضا و معدودا فدراليستي بعضي از منسوبانش خورده است. به عنوان يك فعال صادق و بي طرف حركت خواستم توجه شما را به اين مسئله مهم جلب كرده باشم.

 

تكين ماهارلي: علي بيگ، متاسفانه در آخر بحثتان مسئله را مقداري شخصي نموده ايد كه ناگزير به جواب دادن آن هستم كه من در حال حاضر عضو گاموح و يا هيچ تشكيلات ديگري به غير سازمان جديدالتاسيس عفو آذربايجان جنوبي نيستم. دوما تا آن مدتي كه در گاموح عضويت داشتم هيچوقت با مشكلي با شرح شما مبني بر "متاسفانه طيف گاموح بيشترين ضربه را از گفتمان هاي بعضا و معدودا فدراليستي بعضي از منسوبانش خورده است..." مواجه نگشتم و بلكه بر عكس گاموح هميشه آغاز گر مذاكرات بوده و فكر مي كنم الان هم اينجنين باشد. و ضمنا گاموح طي سالهاي اخير با برخي اقدامات پوپوليستي از فدراليزم به استقلال تغيير گرايش داد كه اولين دليل جدائي من از گاموح نيز همين موضوع بود! كه دليل مخالفتم همانطور كه در بالا قيد شد، طرفداران استقلال در حركت ملي متاسفانه هنور موفق به ارائه چشم اندازي معقولانه از آينده آذربايحان جنوبي مستقل نشده اند! در ضمن اين جمله شما كه "فدراليسم هميشه مد نظر چپ گرايان انترناسيوناليست شوروي گراي صرفا آذربايجانچي است." ظاهرا از تصاحب انديشه فدراليزم توسط چپگرايان خبر مي دهد كه اين يك كذب محضي بيش نيست، فدراليزم مايملك كسي و يا يك طيف خاصي نيست! و در آخر ترس شما از هژموني فارس و فارسگرايان نبايد گرايش شما و ساير استقلاچي ها را تحت تاثير خود قرار دهد. بياييد از فارسها و فازسگراها فرار نكنيم و جوياي حقيقتي باشيم كه در بطن جامعه ما نهفته است و اين به هيچ وجه نشان از ضعف ما در مقابل فارسها و يا فارسگرائي نيست. ترجيح مي دهم بجاي مبارزه با فردها و يا يك ملت خاص، انديشه ها را در مقابل همديگر قرار دهم اگر توانائي در كنار هم بودن را ندارند... ضمنا علي بيگ، چپگرائي معضل نيست بلكه آن هم يك طرز گرايش و تفكر است و هيچگونه ترس و واهمه اي را دارا نيست...

 

علي زنگانلي: جناب ماهارلي- از همين ابتدا اين مسئله را مورد توجه قرار دهيد كه اگر سازمان جديدالتاسيستان رنگ و بوي فدراليستي به خود بگيرد، هيچ توفيقي نخواهيد داشت. با اينكه گاموح و تصميماتش ربطي به بنده ندارد ليكن چرخش فكري گاموح به سوي استقلال طلبي نشان از درك واقعيت جامعه ايران است كه شما اسم پوپوليسم را بدان مي نهيد. در مورد مسئله چشم انداز استقلال آذربايجان جنوبي نيز اين را بگويم كه اولا در حال حاضر اين ملت چيزي براي از دست دادن ندارد. ثانيا نفس استقلال در جوامع جهان سومي سراسر مزيت، قطع علاقه و پيوندهاي نكبت آور و شوم با مركز و در عين حال حركتي به سوي توسعه مي باشد. ثالثا بحث شما در مورد جامعه فارس و فارس گرايان و تقابل انديشه ها نشان از تفكر انتزاعي شماست. من هيچ مشكل خاصي با فرد و شخص فارس ندارم. چرا كه نحوه فكر و برخورد آنها نسبت به من و ملتم هيچ اهميتي براي من ندارد. من با آنها بحث نمي كنم. اين شما هستيد كه بايد تمام عمر سياسي تان را مصروف قانع سازي آنها، مذاكره و بحث با آنها نماييد. درد من خائنين آگاه و ناآگاه ملت تورك مي باشد كه در پيشبرد استعمار وطنم توسط رژيم فارس ياري گر آنها هستند.

 

تكين ماهارلي: علي بيگ عزيز، سازمان جديالتاسيس در راستاي دفاع از حقوق بشر فعاليت خواهد نمود و وارد مقوله هاي استقلال و فدراليسم نخواهد شد. "در حال حاضر اين ملت چيزي براي از دست دادن ندارد"، لطفا از شعارهاي كلاسيك ايده آليستي پرهيز نماييم چرا كه ملت ما هنوز چيزهاي زيادي براي از دست ندادن دارد و اين همه مبارزه هم گوياي اين حقيقت مي باشد كه خواهان حفظ آن چيزهاست. و از شما دعوت مي كنم در مبحث فدراليزم طرف مقابل ملتمان را به فارسها تعلق ندهيد، ايران فدرال بايستي اول در ميان ملل غير فارس مورد مذاكره قرار گرفته و در رد يا قبول آن ابراز عقيده شده و تصميم نهايي اتخاذ شود. ترس استقلال طلبان تورك ار فارسها نشان از عدم اعتماد به نفس آنها و عدم حاضر بودن ايشان براي ثابت نمودن جديت و مصمم بودنشان مي باشد. و متاسفانه منتظر وقوع معحزه و يا حادثه اي هستند كه آذربايحان جنوبي مستقل را به اينها پيشكش نمايد! بستن هر گونه راه ديالوگ به مخالفين و يا طرفهاي قابل مذاكره در حال حاظر نه به نفع ماست و نه در حد توان ما! علي بيگ، در تفكرات من نه خيالات جايي دارد و نه ايده آليزم! و ضمنا اصطلاحات "خائنين آگاه و ناآگاه ملت تورك " گزيده اي از ادبيات به اصطلاح سياسي توابين ورشكسته اي است كه امروز در حركت ملي آذربايحان رخنه نموده و با بي درايتي كامل و بسيار نا آگاهانه ابراز عقيده مي نمايند. لازم مي دانم ما جوانان حركت ملي اذربايجان در تشخيص راه خود درايت لازم را داشته باشيم...

 

علي زنگانلي: جناب ماهارلي- سن بنده كفاف تواب ورشكسته بودن را نمي دهد. جواناني مثل من از ابتداي آشنايي مان با حركت، استقلال طلب بوده ايم. منظور من از خائنين آگاه و ناآگاه ملتمان هيچ يك از فعالين حركت اعم از استقلال طلب و فدراليست نيست. هدف من از طرح اين موضوع تاكيد بر اهميت تمركز بر جامعه آذربايجان جنوبي و بيدارسازي ملتمان بود. در ضمن گفتمان مسلط تمامي حركت هاي ملي گرايي اتنيكي در دنيا بر پايه استقلال طلبي بوده و مبحث فدراليسم تنها به عنوان تاكتيكي مقطعي مورد استفاده قرار گرفته است. ليكن حمله به استقلال طلبي و دفاع تمام قد شما از فدراليسم بدون هيچ گونه دلايل ضروري، تعجب آور است.

 

تكين ماهارلي: علي بيگ، منظورم از "توابين ورشكسته" بي شك جوانان فعال حركت ملي نيست، بلكه اشخاصي است كه عقده هاي دوران سابق حيات سياسي خود را به حركت ملي ترانسفر نموده و باعث مشكلات بسياري در حركت شده اند. و در راجع به فرموده شما "ليكن حمله به استقلال طلبي... و دفاع تمام قد شما از فدراليسم بدون هيچ گونه دلايل ضروري، تعجب آور است"، بايد بگويم كه اولا كامنتها ظرفيت بيان و شرح تمام جزئيات يك انديشه و باور سياسي را ندارند كه بتوانم لزوم فدراليزم را براي ملتمان و ساير ملل غير فارس توضيح دهم. دوما من مخالف استقلال ملتمان نيستم و تشكيل دولت مستقل آذربايجان جنوبي و اتحاد قسمتهاي مختلف اين سرزمين جهت تشكيل آذربايجان واحد و برزگ همواره از آرمانها و ايده آلهايم بوده است. مشكل من با راههاي بسيار خطرناك و غير منطقي همان ورشكستگاني است كه هنوز اندر خم يك كوچه اند و تفكرات مضحك خود را به تلاش براي يافتن راههاي علمي و پراگماتيك ترجيح مي دهند. سوما، اكثر شعار دهندگان استقلال در خارج از كشور همچنانكه قبلا اشاره شد قادر به ارائه يك پاناروما و چشم اندازي از آينده مستقل آذربايجان جنوبي مستقل نيستد و يا حد اقل نشده اند. چهارماٍ، مسائلي همچون 1- پراكنده بودن گروه كثيري از ملتمان در سراسر ايران به عنوان ساكنان بومي نه مهاجر در ساير نقاط ايران. 2- مشكل اقتصاد آذربايحان و عدم تامين كليه اهالي 3- نبود نفت 4- وضعيت اراضي ملي و تاريخي توركها در نقاط فارس، كرد و لر و گيلك و... ايران. 5- وضعيت بودجه و سرمايه هايي كه سالهاست از آذربايجان به نقاط فارس نشين منتقل مي شود كه همه آنها بايستي بازپرداخت گردد. 6- امكان بروز جنگ مسلحانه بين ملل در ايران در راستاي استقلال طلبي و كشتار صدها هزار انسان بي گناه. 7- اداره آذربايجان طبق اصول دموكراسي و جلوگيري از به قدرت راه يافتن مافياهاي كنوني!! و از چاله به چاه افتادن ملتمان. 8- وضعيت نامشخص تهران و حومه! 9- آمادگي ملتمان براي بدست آوردن استقلال و حفظ آن در مقابل هرگونه مداخله و يا حمله نظامي.- بايستي در مرحله پيش از اقدام به استقلال خواهي مد نظر اشخاص صاحب نظر، عالم، دموكرات و سياستمداران با تجربه و حقوق دانان قرار گيرد كه در فدراليزم بسياري از اين مسائل به راحتي حل شدني است و از باب ملت ما مهم تصاحب قدرت مركزي از راههاي قانوني و اجراي برنامه هاي پس از اين مرحله كه بسيار بسيار مهم و تاريخ ساز خواهد بود. خلاصه كلام ما توركها بايد دولت خود را بازپس گرفته و عدالت را در سراسر ايران براي همه مهيا سازيم! فدراليزم توان مهياي اين امكان را يراي ما داراست...

 

علي زنگانلي: جناب ماهارلي- جاي شكرش باقي است كه بالاخره شما نيز به فدراليسم به عنوان يك ابزار و يك تاكتيك مي نگريد. به علاوه اگر شما مواردي را كه ذكر كرده ايد به عنوان چشم انداز مثبت براي فدراليسم و چشم انداز منفي براي استقلال در نظر گرفته ايد بايد بگويم كه 1- پراكنده بودن ترك ها در اقصي نقاط ايران نبايد مانع از استقلال آذربايجان جنوبي شود. استقلال آذربايجان جنوبي باعث بيداري ملي آنها گشته و در جغرافياي فارسستان عاملي استراتژيك براي ما خواهد بود 2- اقتصاد نفتي و تك محصولي عامل استبداد بوده و كشورهاي پيشرفته غربي نيز بهره اي از منابع درون زميني و به ويژه نفتي ندارند. (با اينكه ميادين نفتي دست نخورده مغان مي تواند به عنوان ذخيره اي ملي در نظر گرفته شود.) 3- اقتصاد آذربايجان جنوبي براساس توليد صنعتي، سرمايه گذاري خارجي و كشاورزي پربازده و همچنين جريان مالياتي درون خود و نه ماليات به تهران خواهد بود. 4- اراضي تاريخي ما نيز بايد بازپس گرفته شود. چه با جنگ و چه غير آن. ما نيز معتقديم كه در زمان آشوبخانه تجزيه ايران شيريني پخش نخواهد شد و همه ملت ها به فكر اراضي خويش خواهند بود. 5- بودجه و سرمايه اي كه از آذربايجان به مركز رفته نيز چه با سيستم فدرال چه با سيستم مستقل برگشت ناپذير بوده تنها با استقلال آذربايجان جنوبي است كه بخشي از خود سرمايه گذاران باز خواهند گشت ولي با سيستم فدرال به ويژه در حوزه اقتصادي همان آش خواهد بود و همان كاسه. 6- در بالا به بحث جنگ نيز اشاره كردم. 7- مافياي كنوني تنها در صورتي در قدرت خواهند ماند كه با يك سيستم فدرال بتوانند با حفظ روابط و رانت هاي ديرينه خود با مركز شاهرگ هاي قدرت و ثروت را در دست داشته باشند ليكن با راديكاليسم استقلال طلبي با هر آنچه كه در گذشته به زيان ملت بوده تسويه حساب خواهد گرديد. 8- وضعيت تهران بستگي به ميزان آگاهي توركان ساكن آنجا در زمان آشوب سراسري دارد. وضعيت تهران نيز به مانند ساير نقاط كه در بالا بدان اشاره كردم نيز نبايد مانعي سر راه استقلالمان قلمداد شود و آن را بايد نكته اي مثبت به حساب آورد. 9- اگر بخواهيم با توسل به فدراليسم در جهت آگاهي ملت اقدام كنيم اكراد تروريست با توسل به استقلال و ايده كردستان بزرگ بخشي از وطنمان را به حمام خون تبديل كرده اند. من به عنوان يك استقلال طلب دنبال هرج و مرج و آشوب در جامعه ايران هستم. با تضعيف حكومت مركزي همزمان با آشوب سراسري كار آموزش سياسي مردم و سازماندهي و حتي مسلح كردنشان با قدرت جادويي ناسيوناليسم كاري بس سهل خواهد بود. جناب ماهارلي بار ديگر در آخر اين را بگويم جامعه استبدادي و در مرز انفجار ايران پتانسيل هيچ گونه گفتگو، تعامل و مذاكره اي را ندارد. در اينجاست كه بايد به قول موشه داويد يهودي به جاي حل مسئله ايران بايد صورت مسئله ايران پاك شود و اين اسم براي هميشه به زباله دان تاريخ سپرده شود. با تشكر

 

تكين ماهارلي: علي بيگ، به هرحال آذربايجان جنوبي در هر شرايطي بايد بلافاصله استاتوس سياسي خود را در ايران يا بدور از ايران (استقلال) بدست آورده و اعلام نمايد. ضمنا مدعيان و طرفداران فدراليزم به هيچ وجه نبايد به عنوان خائنين و يا ايرانچي تعبير شوند. كردستان عراق نمونه خوبي مي تواند براي ما باشد. هم بغداد و هم كردستان عراق! اگر بغداد در دست جلال طالباني كرد نبود، نه هيچ قدرتي حكومت كردستان عراق جدي مي گرفت و نه اصلا اين منطقه به اين سرعت مي توانست پيشرفت نموده و مورد دقت ساير كشورها قرار بگيرد. لابي حاكم در بغداد سپر بلاي حكومت محلي كردستان عراق بوده و هست! پس تهران را به اين راحتي نمي توانيم ناديده گرفته و به كناري بگذاريم. آذربايحان ميتواند در تهران نقش موثري داشته باشد و از حمايت ساير ملل غير فارس نيز برخوردار باشد. يعني در تهران توركها قدرت را تقسيم خواهند كرد نه اينكه منتظر سهمي خواهند بود و اين امر بستگي به درايت و هوشمندي ما دارد. ساغ اولون...

 

لينك در فيس بوك

http://www.facebook.com/altaygr/posts/2185291891894?ref=notif&notif_t=feed_comment_reply#!/permalink.php?story_fbid=149599275152031&id=100003058798098&notif_t=feed_comment