نيم نگاهي به تضادهاي درون جامعه و حاكمييت شووينيزم – علي سليمي

یازار : آزادتورك

با در نظر گرفتن شرايط ويژه كنوني موجود در جامعه /كه با بحرانهاي اقتصادي وسياسي وشكاف عميق طبقاتي وفرهنگي در درون جامعه وايجاد فضاي ناامن براي گفتمان دمكراتيك و بستن تمام روزنامه ها و مجلات سياسي  ودستگيري تمام فعالين سياسي مدني  كه باعث ناهنجاريهاي سياسي واقتصادي ( اعم ازدزديها وچپاول سرمايه هاي عظيم نفتي و كلاهبرداريهاي كلان دولتي شده )و در اين ميان درگيريهاي طبقاتي درون حاكمييت ودخالت فرماندهان نظامي سپاه پاسداران در سيستم حكومتي و دخالت بي قيد شرط در امور سياسي و اقتصادي وفرهنگي كشور كه بافت حاكمييت اخونديسم را تعغير داده كه به شكل حاكمييت اخونديسم وميليتاريسم وشووينيزم سپاه گرديده و اين امر باعث نارضايتي عمومي بخصوص روشن فكران وسياسيون طرفداران ملييت هاي غير فارس گرديده واز طرف ديگر فشارهاي بين الملي وجامعه جهاني وسازمانهاي حقوق بشري جهت مهار پرونده هسته اي رژيم و جلوگيري از ايجاد فضاي تروريستي كمك به شبكه هاي تروريستي و دخالت در امور كشورهاي منطقه و نفوذ در حاكمييت انها و ايجاد فضاي مناسب تروريستي در ان كشورها و كمك به كشورهاي ارتجاع ومنفور منطقه از جمله ارمنستان واحزاب تروريستي در افغانستان وكمك به شيعيان عراق و لبنان وفلسطين . از طرف ديگر  جناب اقاي احمدي نژاد  با تمام توان با انكار تمام تحريمها و فشارهاي سياسي و اقتصادي بين الملي كه هر روز دايره محاصره را براي رژيم ارتجاعي وتوتاليته تنگتر مي نمايند . رژيم عاجز مانده با شانتاژهاي توخالي دم از بستن تنگه هرمز و يا عملييات مانورهاي نظامي وتقويت ترورهاي سپاه قدس در كشورهاي منطقه را جهت الترناتيو به نمايش مي گذارد او باطلاق هاي كه خودش درست مي كند فرو مي رود . از طرف ديگر با امتياز دادن به كشورهاي روسيه وچين مي خواهد براي خودش پشتوانه نظامي وسياسي و در صورت تحريم شبكه هاي نفتيش از طرف كشورهاي غربي به اين كشورها تكيه داشته باشد واز طرف ديگر رژيم حاكم با تهديد كشورهاي نفت خيز منطقه حوزه خليج فارس كه توليداتشان را بيشتر از حد معمول صادر نكنند و با امتياز دادن به كشور تركيه جهت عدم همكاري با كشورهاي غربي ترغيب ميكند و شانتاژهاي توخالي خود را ادامه مي دهد و كشورهاي ياد شده بالا نيز به نحواحسن از رژيم حاكم بر ايران امتيازگيري نموده ودر مواقع ضروري نيز بنابر مصلحت مناقع ملي خودشان كنار ميكشند اما از طرف ديگر انتخابات پارلماني وكشمكشهاي پيش روي ان باعث بهمريختگي درون حاكمييت شده اقاي احمدي نژاد ودار دسته شووينيستي ان با در دست داشتن بودجه دولتي وهمچنين سرمايه هاي مردم در بانكها وكلاهبرداريهاي كلان دولتي ودزديهاي چند ملياردي را كه در دست دارند مي خواهند با سرمايه گذاريهاي كلان در انتخابات پارلماني عرض اندام نموده وبا پخش كردن سيب زميني وپياز قشر عظيم 65% مردمي را كه بي سواد و نااگاهي طبقاتي ونااگاهي هويت ملي دارند به دنبال خودشان بكشانند واراي اين قشر عظيم 65% را به نفع خودشان جذب نمايند اما دراين مرحله حساس زماني با در نظر گرفتن سياستهاي شووينيستي حاكم بر جامعه كه جز خرابي وگرسنگي و ويراني  در مناطق اذربايجان اعم از كوير كردن درياچه اروميه و خاكهاي حاصل خيز ان وچپاول ذخاير غني معدنهاي همچون مس سنقر ومعدن طلاي تكان تپه وسنگهاي گرانت وسنگهاي قيمتي توفارقان وساير شهرهاي اذربايجان وغيره وغيره وظيفه سنگين بر دوش نيروهاي ملي و روشن فكر واحزاب حركت ملي اذربايجان در داخل وخارج از كشور كه با تشريح نقصانها ودامن زدن به نارضايتي داخلي وچكش زدن بر تضادهاي طبقاتي وملي وتبليغ تحريم انتخاباتي  مردم اذربايجانرا به نهو دلخواه هدايت ورهبري نمايند